دانلود تحقیق در رابطه با مبادله سهام با استفاده از کنترل کننده فیدبک بدون مدل

دانلود تحقیق در رابطه با مبادله سهام با استفاده از کنترل کننده فیدبک بدون مدل

دانلود تحقیق در رابطه با مبادله سهام با استفاده از کنترل کننده فیدبک بدون مدل

بررسی حاضر به شرح پارادایم جدیدی در معامله سهام می پردازد که این پارادایم شامل دیدگاه تئوری کنترل می باشد. نتایج بررسی های موجود ، محرکی در یکپارچگی بررسی حاضر و منابع {1} {12} بوده و در مقایسه با ادبیات پژوهشی از جمله {13} {14} ، استراتژی های کنترلی که توسعه داده می شود که از نوع بدون مدل می باشند. بدین معنی که مدل پارامتری پویایی قیمت سهام در تعیین سطح سرمایه گذاری  مورد استفاده قرار نمی گیرد. در بررسی حاضر قیمت سهام  در بیشتر روش های مشابه با آشفتگی خارجی (external disturbance ) در ادبیات پژوهشی کنترل مورد بررسی قرار گرفته است. برای نمونه ، بررسی حاضر به دنبال ایجاد ویژگی های قوام مشخصی در سیستم حلقه بسته در قبال کلاس های ارزیابی و توانسنجی مقایسه ای قیمت های مختلف می باشد.

در این پژوهش به شرح پارادایم جدیدی در مبادله سهام می پردازیم که این پارادایم شامل کنترل کننده های فیدبک کلاسیک از نوع بدون مدل (model free) بوده که نه از پارامترسازی و نه از تخمین دینامیک های قیمت سهام بدین منظور استفاده می کند. در این پارادایم ، زمان  ، سیگنال کنترلی ، سطح سرمایه گذاری  می باشد که از طریق نگاشت  تابع سود زیان   بدست می آید. از آنجایی که بیشتر استراتژی ها از چارچوب تحلیل فنی بهره می گیرند، در این بررسی رویکرد مورد استفاده متفاوت تر از روش اصلی در ادبیات پژوهشی می باشد : از آنجایکه بررسی های موجود در رابطه با بحث مالی شامل تحلیل آماری  از طریق شبیه سازی تاریخی  می باشد، هدف این پارادایم ارائه ی گواهی یا تصدیق قضیه ای با توجه به شرایطی است که در آن ویژگی های قدرتمند  یا قوام (robustness) مشخص ،کلاس های ارزیابی و توانسنجی مقایسه ای  را برای قیمت سهام با متغیر زمانی  تضمین می کند. در بررسی حاضر ایده ها را با استفاده از پیاده سازی فیدبک خطی در طرح معامله سهام جدید که Long-Short همزمان نامیده می شود نشان می دهیم. در این بررسی تحلیل انجام شده که به اصطلاح بازار بدون هزینه معاملاتی ایده ال  گفته می شود ، در ابتدا از قیمت های هموار برای اهداف آموزشی  استفاده نموده و سپس از ارزیابی و توانسنجی مقایسه ای واقعی تر به نام حرکت هندسی براونی بدین منظور استفاده می کند. در نهایت، شبیه سازی ها با توجه به موارد ذکر شده صورت می گیرد.

 
دسته:

دانلود تحقیق در رابطه با مبادله سهام با استفاده از کنترل کننده فیدبک بدون مدل