دانلود پژوهشی در رابطه با توزیع احتمال خروجی های تصادفی در پخش بار اقتصادی

دانلود پژوهشی در رابطه با توزیع احتمال خروجی های تصادفی در پخش بار اقتصادی

دانلود پژوهشی در رابطه با توزیع احتمال خروجی های تصادفی در پخش بار اقتصادی

مدل پخش بار اقتصادی (ED)  در ادبیات پژوهشی سیستم های توان یا قدرت الکتریکی به عنوان حداقل نمودن هزینه ی برق تولیدی ( که توسط چندین منبع تولید شده) در زمان هدف بکار رفته است. با افزایش نفوذ انرژی بادی در سیستم های قدرت ، اپراتورهای سیستم با چالش نحوه ی ترکیب پتانسیل انرژی بادی و پخش بار قابل اطمینان در ترکیب بهینه ی تمامی منابع انرژی در دسترس مواجه نموده است { 1-16}. مسئله ی اصلی در ترکیب انرژی بادی با مدل پخش بار اقتصادی به دلیل ماهیت عدم قطعیت سرعت باد در پخش بار زمان هدف می باشد که معمولا یک منبع برنامه ریزی روز بعد می باشد. جنبه ی تصادفی سرعت باد در ادبیات پژوهشی به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که شامل تابع چگالی احتمال (PDF)  تولید توان بادی و هزینه ی تخمین مورد انتظار سرعت باد در مدل ED می باشد {3،4}.  علاوه بر این ، مرجع {5} از شبیه ساز مونت‌کارلو و مدل های پیش بینی به منظور پیش بینی سرعت باد در کوتاه مدت در مدل ED استفاده نموده است. روش های تصادفی ED ، ترکیبات بهینه ای را به منظور پخش بار در منابع انرژی قابل دسترس فراهم می کند. به هر حال ، تاکنون به بررسی تولید توزیع احتمال راهکارهای بهینه در زمینه ی مدل های ED تصادفی اشاره نشده  که در بررسی حاضر به این مهم می پردازیم.

در واقع می توان گفت که تولید توزیع احتمال راهکارهای بهینه در درجه ی اول به مسئله ی پخش بار بهینه (OPF)  مرتبط می باشد. شبیه سازی مونت‌کارلو و برخی از روش های تخمینی  در یافتن راه کارهای PDF در مسئله ی OPF مورد استفاده قرار می گیرند {17-21}. در این مقاله از الگوریتم شبیه سازی مونت کارلو در تولید راهکارهای PDF بهینه در مدل تصادفی ED که S-ED نامیده می شود استفاده شده است.

در این بررسی به بحث در رابطه با الگوریتم پیشنهادی به همراه ارائه ی مثال هایی از آن و همچنین به بحث نحوه ی  تحلیل دقیق برنامه ریز بسط تولید توان با استفاده از خروجی های S-ED می پردازیم. برای مثال ، برنامه ریز بسط تولید توان می تواند توزیع بار اقتصادی  نیروگاه های سوخت فسیلی  را بر اساس میانگین ، میانه و صدک توزیع خروجی های بهینه در نیروگاهای سوخت فسیلی ، حداقل هزینه ی عملیات و تلفات انتقال را به خوبی انجام دهد. برنامه ریز ، بر اساس محدوده ی سرعت باد با توجه به احتمال داده شده می تواند محدوده ی متناظر با متغیرهای خروجی را مشخص کند. برای یک زیر محدوده از محدوده ی عملیات بهینه در هر نیروگاه سوخت فسیلی ، برنامه ریز قادر به مشخص نمودن احتمال آن و همچنین زیر محدوده ای از محدوده ی عملیات بهینه باقی مولدها و احتمالات انها می باشد. علاوه بر این ، برنامه ریز می تواند تحلیل  " چه شود اگر؟ یا what if " را به منظور مقایسه ی توزیع احتمال خروجی های بهینه در نیروگاه های سوخت فسیلی ، تلفات انتقال و هزینه های عملیاتی بهینه را تحت سناریوهای مختلفی نشان دهد.


 

شامل 22 صفحه فایل وورد
دسته:

دانلود پژوهشی در رابطه با توزیع احتمال خروجی های تصادفی در پخش بار اقتصادی